check

Toegevoegd aan je reiskoffer

Titel

Actievoorwaarden: Prijsvraag Vakantiebeurs 2019

Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘’Prijsvraag Vakantiebeurs 2019 !’’ Deze actie wordt georganiseerd door Edventure Costa Rica S.A., gevestigd in Condominio Bosque Verde, Casa numero 6, Granadilla te San Jose, Costa Rica.
Deze actie is ter promotie van een aantal leveranciers van duurzame toeristische producten en diensten gericht op Costa Rica en is daarnaast gericht op Nederlandse tuinbouwbedrijven die hun bedrijf hebben ingericht op een wijze die gezien kan worden als zijnde een afgeleide van de Costaricaanse natuur in Costa Rica. Het doel van deze actie is dan ook om inzichtelijk te maken dat er een nadrukkelijk verband bestaat tussen beiden.

Deelname

Speelwijze

Prijzen

Deze reis kan uitsluitend gemaakt worden in het Costaricaanse laagseizoen (mei, september of oktober). De organisator behoudt zich het recht voor om (in nauw overleg met de prijswinnaar) de definitieve data vast te stellen. Geen rechten kunnen worden ontleend aan de prijsvraag behorende reisbeschrijving aangezien hotels slechts bevestigd kunnen worden nadat de beschikbaarheid van kamers door hen bevestigd is. In geval bepaalde hotels geen kamers beschikbaar hebben, zal Edventure zorgen voor een geschikt alternatief.

Tweede prijs:

Toewijzing en Toezending prijzen

Privacy
De door de Deelnemer in verband met de Actie aan de Organisator verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De Deelnemer geeft de Organisator toestemming om alle verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. De Deelnemer geeft toestemming aan de Organisator om zijn/haar naam te gebruiken voor advertentie- en publiciteitsacties van de Organisator. Alle gegevens worden direct na afloop van de Actie vernietigd.

Intellectueel eigendom
Door de deelname verleent de Deelnemer aan de Organisator een onomkeerbare, eeuwigdurende, ongelimiteerde, overdraagbare, royalty vrije, niet-exclusieve licentie met betrekking tot alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht, op de tekst van de betreffende berichten die op de Site door de Deelnemer wordt geplaatst (het ‘Werk’).

De in het voorgaande lid bedoelde licentie bevat in elk geval:
I. Het recht het Werk openbaar te maken en te verveelvoudigen op welke wijze, door middel van welke techniek, voor welke toepassingsvorm en welk medium, en in welke vorm dan ook, op dit moment reeds bekend of op dit moment nog onbekend;
II. Het recht het Werk te (laten) bewerken op welke wijze, door middel van welke techniek, voor welke toepassingsvorm en welk medium, en tot welke vorm dan ook, op dit moment reeds bekend of op dit moment nog onbekend en het recht de bewerkingen van de Werken openbaar te maken en te verveelvoudigen zoals hiervoor onder I. bedoeld;
III. Het recht om de in deze overeenkomst gelicentieerde rechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan wel derden sub-licenties ter zake van deze gelicentieerde rechten te verlenen.

De Deelnemer doet hierbij voor zover mogelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten jegens de Organisator zoals omschreven in art. 25 Auteurswet.
De Organisator behoudt uitdrukkelijk haar rechten voor op alle teksten en andere werken die zij via de Site openbaar maakt en waarvan zij de rechthebbende is (bijvoorbeeld omdat zij de auteurs- en/of merkrechten bezit). Niets uit de inhoud van deze werken mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

Aansprakelijkheid

Klachten
Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan:
Edventure Costa Rica S.A.
Condominio Bosque Verde, Edificio numero 6
Granadilla, Curridabat
San Jose, Costa Rica
ed@edventure-reizen.nl
onder vermelding van: ‘’Prijsvraag Vakantiebeurs 2019’’

De Organisator zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten binnen drie weken af te handelen. Als de klager meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij De Kansspelautoriteit, Postbus 298 (2501 CG) Den Haag.

Algemeen
De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de actievoorwaarden van de Actie of de inhoud van de Site te wijzigen (ook gedurende de looptijd), dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken of de toegang van een Deelnemer tot de Site te beperken en/of te beëindigen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens die Deelnemer van de Actie. Wijziging van de Actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door de Organisator bekend worden gemaakt op de Site.

San Jose, Costa Rica, 5 januari 2019